Regulamin

REGULAMIN

SKLEPU INTERNETOWEGO „PS LOGISTICS”

 

§1

[Definicje]

 

 1. Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia oznaczają:

1)      Regulamin – niniejszy regulamin sklepu internetowego „PS LOGISTICS”;

2)      Sprzedawca – PS Lift Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Racocie, ul. Kościańska 2a, 64-000 Kościan, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000327140, NIP: 6981801753, REGON: 301087117;

3)      Sklep Internetowy – należący do Sprzedawcy serwis internetowy dostępny pod adresem http://ps-log.pl/, za pośrednictwem którego Kupujący może dokonać zakupu produktu;

4)      Kupujący – osoba prawna, jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej oraz osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarcząktóra dokonuje lub zamierza dokonać zamówienia w sklepie internetowym

5)      Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży produktów na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego, określające rodzaj i liczbę produktu;

6)      Produkt – towar prezentowany w Sklepie Internetowym;

 

§2

 [Postanowienia ogólne]

 

 1. W ramach Sklepu Internetowego Sprzedawca prowadzi sprzedaż towarów przez sieć Internet.
 2. Regulamin określa zasady korzystania przez Kupujących ze Sklepu Internetowego. Kupujący w każdym czasie mogą zapoznać się z regulaminem Sklepu Internetowego umieszczonym na stronie Sklepu Internetowego pod adresem http://ps-log.pl/ oraz w siedzibie Sprzedawcy.
 3. Zakupu Produktów w Sklepie Internetowym mogą dokonywać tylko i wyłącznie przedsiębiorcy.
 4. Sprzedawca prezentuje w Sklepie Internetowym Produkty, które mogą stać się przedmiotem Zamówienia i późniejszej Umowy sprzedaży.
 5. Prezentowane w Sklepie Internetowym Produkty (ich zdjęcia, tabele rozmiarów, opisy) są starannie przygotowywane i mają odpowiadać rzeczywistemu stanowi Produktów.
 6. Materiały użyte do prezentacji Produktów, tj. zdjęcia Produktów, dane techniczne, opisy produktów stanowią własność Sprzedawcy, której przysługują do tych materiałów prawa autorskie. Zabrania się ich używania w celach handlowych lub prezentacji w jakichkolwiek mediach, bez wcześniejszej zgody Sprzedawcy wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.
 7. Zamówienie w Sklepie Internetowym może złożyć Kupujący.
 8. Ceny znajdujące się przy Produktach wyrażone są w polskich złotych i są podane w wartościach brutto wraz z podatkiem VAT oraz netto bez podatku VAT. Ceny nie zawierają kosztów przesyłek.
 9. W celu prawidłowego dokonania zakupu, komputer z którego wykonywany jest zakup powinien być wyposażony w aktualną wersję jednej z najpopularniejszej przeglądarki internetowej (np. Mozilla Firefox, Google Chrome, MS Explorer).

 

§3

[Zasady rejestracji i składania zamówień]

 

 1. W celu złożenia zamówienia konieczne jest zarejestrowanie się Kupującego w Sklepie Internetowym Sprzedawcy. Rejestracja polega na utworzeniu indywidualnego konta Kupującego. Utworzenie konta następuje poprzez wybór zakładki „Moje konto” i wpisanie adresu e-mail oraz utworzonego przez Kupującego hasła. Podczas tworzenia Konta Kupujący potwierdza, iż zapoznał się z treścią Regulaminu oraz wyraża zgodę na jego postanowienia.
 2. Na skutek utworzenia Konta utworzony zostaje login Kupującego. Kupujący może logować się w Sklepie Internetowym podając swój adres e-mail lub login oraz hasło.
 3. Podanie danych personalnych Kupującego jest konieczne do złożenia zamówienia i zakupu Produktu znajdującego się w Sklepie Internetowym. W przypadku podania danych niekompletnych lub nieprawdziwych, zamówienie może zostać wstrzymane lub anulowane.
 4. Produkty w Sklepie Internetowym mogą być zamawiane przez siedem dni w tygodniu całodobowo przez cały rok.
 5. Kupujący składa zamówienie poprzez wybranie na stronie Produktu opcji „Dodaj do koszyka”. W panelu „Koszyk” Kupujący wybiera sposób odbioru towaru oraz sposób płatności. Potwierdzenie złożenia zamówienia następuje poprzez uruchomienie linku „Złóż zamówienie”.
 6. Po zamówieniu przez Kupującego wybranych przez siebie Produktów, otrzymuje on wiadomość e-mail, w której poinformowany zostaje o przyjęciu zamówienia.
 7. Wszystkie Produkty uwzględnione na stronie Sklepu Internetowego są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 8. Realizacja Zamówienia następuje w terminie do 3 dni roboczych, od jego przyjęcia do realizacji.
 9. W przypadku niedostępności całości lub części Produktów objętych Zamówieniem w magazynie Sprzedawcy, Kupujący zostanie niezwłocznie o tym poinformowany. W takim przypadku do Kupującego będzie należała decyzja, co do sposobu realizacji Zamówienia, tj. częściowej jego realizacji, wydłużenia czasu oczekiwania czy anulowania całości Zamówienia. 

 

§4

[Formy płatności]

 

 1. Do każdego zakupu dokonanego przez Kupującego dołączany jest dowód zakupu – faktura VAT.
 2. Zapłata za Zamówienie oraz ewentualną przesyłkę może nastąpić:

1)    przelewem na rachunek bankowy Sprzedającego;

2)    przy odbiorze przesyłki – w przypadku dostarczenia Zamówienia spedycją, kurierem, transportem Sprzedawcy lub odbioru osobistego.

 1. Dane do przelewu: PS Lift sp. z o.o. Racot, ul. Kościańska 2a, 64-000 Kościan,

                                         47 1090 1274 0000 0001 1178 3906

 1. W przypadku wyboru przez Kupującego zapłaty za Zamówienie w formie przelewu na rachunek bankowy Sprzedawcy, momentem dokonania płatności jest data uznania wpłaty na rachunku bankowym Sprzedającego.
 2. Faktury VAT wystawiane są w dniu wysyłki w oparciu o dane podane przez Kupującego przy składaniu zamówienia oraz wysyłane do Kupującego pocztą listem priorytetowym.

 

 

§5

[Dostawa i transport]

 

 1. Produkty Zamówione w Sklepie Internetowym dostarczane są za pośrednictwem firmy spedycyjnej wybranej przez Sprzedawcę, bądź dostarczane transportem własnym Sprzedawcy.
 2. Dostarczenie towaru następuje w terminie od 1 do maksymalnie 3 dni kalendarzowych, od momentu potwierdzenia zamówienia lub dokonania przelewu w przypadku wyboru takiego sposobu zapłaty.
 3.  Koszt dostarczenia Produktów na terenie Polski pokrywa Kupujący.
 4. Istnieje możliwość indywidualnego uzgodnienia z Kupującym innej formy przesyłki. W szczególności istnieje możliwość osobistego odbioru Produktów przez Kupującego w siedzibie Sprzedawcy. Odbioru osobistego Produktów może dokonać sam Kupujący lub osoba posiadająca stosowane pisemne upoważnienie od Kupującego.
 5. Dostawa zamówionych w Sklepie Internetowym Produktów odbywa się wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 6. W przypadku chęci wysyłki Produktów poza granice Rzeczypospolitej Polskiej, Kupujący powinien skontaktować się z działem handlowym mailowo: sekretariat@ps-lift.com lub telefonicznie: +4865 5131292 w celu indywidualnego omówienia warunków realizacji zamówienia, w szczególności warunków dostawy i płatności.

 

§7

[Gwarancja jakości]

 

 1. Wszystkie produkty sprzedawane w Sklepie Internetowym są produktami fabrycznie nowymi i wolnymi od wad. Produkty posiadają gwarancję obowiązującą na terenie Polski.
 2. Sprzedawca udziela gwarancji na sprzedawane Produkty na warunkach określonych w karcie gwarancyjnej dołączonej do każdego Produktu.
 3. Gwarancja udzielona przez Sprzedawcę nie obejmuje wad i usterek Produktów, które powstały po wydaniu Produktów Kupującemu, za które Kupujący ponosi pełną odpowiedzialność.
 4. W przypadku stwierdzenia usterki w momencie odbioru Produktów, należy niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedawcą.

§8

[Reklamacje]

 1. Klient będący jednocześnie konsumentem jest uprawniony do składania reklamacji w przypadku niezgodności zakupionych towarów z umową sprzedaży.
 2. Reklamacje można składać w formie pisemnej przesyłając stosowne pismo na adres Sklepu, telefonicznie lub osobiście. Formularz zgłoszenia reklamacyjnego dostępny jest w ramach utworzonego Konta w zakładce „Dokumenty do pobrania”.
 3. Sklep rozpatrzy reklamację Klienta będącego jednocześnie konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia złożenia reklamacji.
 4. Jeżeli dla rozpatrzenia reklamacji niezbędne jest przesłanie do Sklepu reklamowanego towaru, Klient powinien odesłać go niezwłocznie.
 5. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, Klient może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów.
 6. W przypadku, gdy naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów albo jeżeli Sklep nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana narażałaby Klienta na znaczne niedogodności, ma on prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy sprzedaży; od umowy nie może odstąpić, gdy niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jest nieistotna. Przy określaniu odpowiedniego czasu naprawy lub wymiany uwzględnia się rodzaj towaru i cel jego nabycia.
 7. Celem zapewnienia skutecznego przeprowadzenia procesu reklamacyjnego, oświadczenie reklamacyjne powinno wskazywać dane umożliwiające identyfikację transakcji i dane Klienta (imię, nazwisko, adres), numer zamówienia, opis przyczyny reklamacji oraz czasu i okoliczności powstania wady towaru. Klient powinien wskazać, czy żąda naprawy towaru, jego wymiany czy obniżenia lub zwrotu ceny.
 8. O wyniku reklamacji Klient zostaje poinformowany, otrzymując wiadomość e-mail lub telefonicznie.

§9

[Ochrona danych osobowych]

 

 1. Administratorem danych osobowych Kupujących jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Kupujących podlegają ochronie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
 3. Dane osobowe Kupujących są zbierane jedynie w celu i zakresie niezbędnym dla zawarcia i wykonania umów sprzedaży produktów przez sklep lub uprawnień z nimi związanych.
 4. Podanie danych osobowych przez Kupujących jest dobrowolne. Kupujący ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawienia lub usunięcia.
 5. Kupujący ma prawo w każdej chwili usunąć swoje konto na stronie internetowej.

 

§10

[Newsletter]

 

 1. Kupujący posiada możliwość zaprenumerowania Newslettera tworzonego i przesyłanego przez Sprzedawcę. Newsletter jest wysyłany na podany przez Kupującego adres poczty elektronicznej i zawiera informacje związane z aktualną działalnością i ofertą Sprzedawcy.
 2. Otrzymywanie Newslettera jest bezpłatne.
 3. Newsletter przesyłany jest wyłącznie do osób, które wyraziły chęć jego otrzymywania. Wyrażenie zgody na otrzymywanie Newslettera jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych związanych z obsługą Newslettera.
 4. Kupujący może w każdej chwili zrezygnować z dalszego otrzymywania Newslettera.

 

§11

[Polityka prywatności]

 

W celu optymalizacji treści dostępnych w serwisach Sprzedawcy, dostosowania ich do indywidualnych potrzeb każdego użytkownika, jak również dla celów reklamowych i statystycznym Sprzedawca korzysta z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z serwisów internetowych Sprzedawcy, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje politykę stosowania plików cookies.

 

§12

[Postanowienia końcowe]

 

 1. Prawem właściwym dla umów sprzedaży zawieranych ze Spółką w ramach działalności Sklepu jest prawo polskie.
 2. Regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2015 r.
 3. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie między Sprzedawcą, a Kupującym niebędącym Konsumentem obowiązują Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostawy.
 4. Aktualna treść Regulaminu jest stale dostępna na stronie Sklepu Internetowego oraz dostarczana nieodpłatnie Kupującemu (drogą elektroniczną) na każde jego żądanie.
 5. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany Regulaminu będą każdorazowo ogłaszane na stronie Sklepu Internetowego i będą obowiązywały od momentu wyraźnego ich wskazania i umieszczenia na stronie Sklepu Internetowego. Ogłoszenie o zmianie Regulaminu zawierać będzie datę jego ukazania się na stronie Sklepu Internetowego. W przypadku, w którym zmiany Regulaminu zostaną wprowadzone po złożeniu Zamówienia, Strony takiego Zamówienia obowiązuje dotychczasowa treść Regulaminu. Strony są związane treścią Regulaminu obowiązującą w chwili złożenia Zamówienia.
Zaufali nam

PS Log - Sklep internetowy - dlaczego my?

Sklep internetowy PS Log prowadzony przez firmę PS Lift oferuje szeroki asortyment urządzeń dźwignicowych. Firma PS Lift założona w 2001 roku pod nazwą PS Logistics specjalizuje się w produkcji, sprzedaży, montażu oraz serwisie urządzeń dźwignicowych. Oferta handlowa urządzeń dźwignicowych należy do jednej z najszerszych w Polsce. Zapewniamy Państwu najwyższej jakości towary zarówno krajowych jak też zagranicznych producentów.

Urządzenia produkcji PS Lift eksportujemy również do wielu krajów, głównie do Niemiec, Wielkiej Brytanii Holandii, a także na Ukrainę do Rosji i Litwy. Nasze produkty pracują również na Półwyspie Arabskim i w USA.

PS Lift Sp. z o. o.

Racot ul. Kościańska 2a
64-000 Kościan

+48 65 513 12 92

sekretariat@ps-lift.com

www.ps-lift.com